Javni oglas za prijem radnika

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosna i Hercegovina

Tuzlanski kanton

JU “DOM PENZIONERA” TUZLA

Broj: 02-329/20

Tuzla, 20.02.2020.

Na osnovu člana 20.a Zakona o radu F BiH (“Službene novine F BiH”, br.: 26/16 i 89/18), član 4. stav 3 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK-a”, br.: 4/19), član 30. alineja 7. Pravila Javne ustanove “Dom penzionera” Tuzla, br.: 58/95, član 2. i član 2c stav 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU “Dom penzionera” Tuzla br.: 01-756/16-2, br. 01-994/19-2, člana 23. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, br.: 01-994/16-2 i Odluke o prijemu u radni odnos br.: 02-328 /20, direktor JU “Dom penzionera” Tuzla o b j a v lj u j e:

 

J A V N I O G L A S

ZA PRIJEM RADNIKA

 

I  Javni oglas raspisuje se za sljedeća radna mjesta

1. njegovateljica/njegovatelj, 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme od 24 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca;

2. server – distributer hrane/konobar, 3 (tri) izvršioca na određeno vrijeme od 24 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca;

3. spremačica, 1 (jedan) izvršioc na određeno vrijeme od 24 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca;

4. medicinska sestra/tehničar, 1 (jedan) izvršioc na određeno vrijeme od 24 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

II Opis poslova radnih mjesta

Opis poslova pod rb. 1 (njegovateljica/njegovatelj):

– stara se o svakodnevnim životnim potrebama korisnika usluga i obavlja poslove lične i opšte higijene korisnika (kupanje, rezanje noktiju, presvlačenje, hranjenje nepokretnih i teže pokretnih korisnika usluga, brine o estetskom izgledu korisnika, presvlači posteljinu i nepokretne korisnike i obrađuje umrlog korisnika, prati korisnika prilikom odlaska na specijalistički pregled i liječenje u drugu ustanovu i pomaže da se izvrše svi poslovi oko prijema i otpusta korisnika usluga Poslodavca, te učestvuje u prenošenju nepokretnih i teže pokretnih korisnika usluga);

– izvodi teže pokretne i nepokretne korisnike, kojima zdravstveno stanje omogućava korištenje invalidskih kolica, u šetnju oko Doma i na manifestacije u Dnevnom centru;

– pomaže da se izvrše svi poslovi oko prijema i otpusta korisnika usluga Poslodavca;

– čisti natkasne i brine o higijeni madraca i kreveta;

– pomaže medicinskoj sestri/tehničaru u smjeni u slučajevima jednostavnijih poslova medicinske njege;

– iznosi,čisti,pere noćne posude;

– brine o čistoći i higijeni medicinskih i drugih pomagala neophodnih za pružanje zdravstvene njege korisnika;

– brine o razvrstavanju prljavog i čistog veša korisnika usluga i njegovom čuvanju, prljavi veš dostavlja u vešeraj na dalju obradu i preuzima čisti veš;

– stara se o ličnoj higijeni i higijeni ličnog i posteljnog rublja korisnika;

– učestvuje u radu stalnih i povremenih komisija;

– za svoj rad odgovoran je Odgovornoj osobi i odgovornoj medicinskoj sestri/tehničaru;

– obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu odgovorne osobe, Šefa službe i/ili direktora Poslodavca.

Opis poslova pod rb. 2 (server – distributer hrane/konobar):

– obavlja sve pomoćne poslove vezane za spravljanje obroka;

– vrši dostavu spremljenih obroka i napitaka u sobu korisnika, odnosno u prostorije predviđene za objedovanje u skladu sa standardima i procedurama HACCAP-a;

– vrši pripremu stolova u prostoriji za objedovanje, servira hranu i po završetku objeda rasprema i čisti stolove;

– upotrijebljeno posuđe i escajg vraća u prostoriju predviđenu za pranje posuđa;

– pere posuđe i escajg i održava čistoću kuhinjskog prostora i inventara svakodnevno (generalno jednom mjesečno);

– servira obroke prolaznim gostima;

– učestvuje u radu stalnih i povremenih komisija;

– za svoj rad odgovoran je Odgovornoj osobi;

– obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu Odgovorne osobe, Šefa službe i/ili direktora Poslodavca.

Opis poslova pod rb. 3 (spremačica):

– održava higijenu (usisavanje, brisanje-suho i vlažno-prašine, brisanje i pranje podnih obloga, etisona, linoleuma, pranje zavjesa i prozora, brisanje i pranje namještaja) korisničkih i komercijalnih soba, čajnih kuhinja, dnevnih boravaka po spratovima, Dnevnog centra, restorana i sala, kancelarija, hodnika i holova; kupatila, sanitarnih čvorova i zajedničkih prostorija, domske ambulante;

– čisti podrumske prostorije, stepeništa, čisti i dezinfikuje liftove;

– provjetrava sve prostorije u Domu;

– obavezno jednom mjesečno se vrši generalno ćiščenje kompletnog Doma;

– skuplja otpatke po sobama, hodnicima i kancelarijama i isto izbacuje, učestvuje u čiščenju kruga oko Doma;

– racionalno troši potrošna sredstva za čišćenje i za iste materijalno odgovara;

– redovno mjenja posteljinu (u stambenom dijelu gdje borave korisnici 1. kategorije i u komercijalnim sobama);

– održava cvijeće u kancelarijama, hodnicima, holovima i zajedničkim prostorijama;

– pomaže kod useljavanjanovih korisnika;

– po potrebi vrši premeštaj osnovnih sredstava u dogovoru sa šefom Službe;

– održava higijenu predmeta kojima radi;

– odgovoran je za pravilnu upotrebu sredstava za održavanje čistoće i dezinfekciju;

– provjerava korisnike po izlasku i povratku i o tome obavještava Recepciju;

– po potrebi obavlja kurirske poslove;

– vodi evidenciju domskog veša u upotrebi, evidentira promjene stanja istog;

– vrši predaju prljavog veša i posteljine, zaprima i sortira čist veš i posteljinu, distribuira

– predlaže šefu Službe trebovanje materijala za održavanje lične higijene korisnika i opšte higijene u Domu;

– blagovremeno prijavljuje kvarove Odjeljenju održavanja, kako na aparatima i sredstvima za rad, tako i uočenim kvarovima i oštečenjima u čitavom Domu;

– obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu šefa Službe i direktora Poslodavca.

Opis poslova pod rb. 4. (medicinska sestra/tehničar u smjeni):

– u saradnji sa odgovornom osobom Odjeljenja organizuje i koordinira rad u ambulanti;

– brine se i vodi nadzor i evidenciju nad podjelom terapije;

– vodi ambulantni protokol;

– vodi brigu o medicinsko-tehničkom inventaru;

– sudjeluje u podjeli obroka korisnika koji su zavisni od tuđe njege i pomažu njegovateljima u hranjenju onih koji to nemogu činiti sami, vodeči posebnog računa o dijetalnoj ili posebno ishrani;

– u saradnji sa odgovornom osobom Odjeljenja organizuje i koordinira rad medicinskog osoblja;

– prati promjene zdravstvenog stanja korisnika i provodi mjere za njegovo poboljšanje;

– brine se i vodi nadzor i evidenciju nad podjelom terapije, previjanju korisnika, njezi nepokretnih korisnika u prevenciji nastanka dekubitusa zbog dugotrajnog ležanja;

– provode minimalne aktivne i pasivne vježbe, vježbe disanja, masažu korisnika kao prevenciju dužeg ležanja, u provedbi istog sarađuju sa fizioterapeutom; sudjeluju u kupanju i presvlačenju korisnika; sudjeluju timskom provođenju aktivnosti radno-okupacijskih terapija, vrše individualni pristup prema svakom bolesnom korisniku, te u skladu sa svojim ogućnostima pruža im podršku u riješavanju svakodnevnih problema sarađujući sa odgovornom osobom Odjeljenja i socijalnom radnikom.

– u saradnji sa odgovornom osobom Odjeljenja vodi brigu o sterilnosti zavojnog i drugog sanitetskog materijala i opreme;

– vodi brigu o higijeni korisnika usluga, njihovog posteljnog rublja, higijeni prostora koji koriste korisnici usluga;

– obezbjeđuje permanentan rad kod bolesnih korisnika usluga;

– brine o pravilnom odnosu medicinskog osoblja prema korisnicima usluga i njihovom međusobnom odnosu;

– učestvuje u radu stalnih i povremenih komisija;

– za svoj rad odgovoran je odgovornoj osobi Odjeljenja i odgovornoj medicinskoj sestri/tehničaru;

– obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu odgovorne osobe Odjeljenja, rukovodioca Službe i /ilidirektora Poslodavca.

III Opšti uslovi

– da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-a)

– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – dostavljaju samo izabrani kandidat);

– da nije pokrenut krivični postupak (dokaz: uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka koji izdaje nadležni općinski sud – ne stariji od 3 mjeseca, dostavljaju samo izabrani kandidati).

IV Posebni uslovi:

– za radno mjesto pod rb.1. – III ili IV stepen stručne spreme – NK, KV, SSS (dokaz: diploma o završenoj srednjoj školi); certifikat za njegovatelja/cu (dokaz: certifikat); najmanje 1(jedna) godina radnog iskustva;

– za radno mjesto pod rb.2. – III, IV i V stepen stručne spreme (dokaz: diploma o završenoj srednjoj školi); najmanje 1(jedna) godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru (dokaz: certifikat škole ili druge institucije koje se bave obučavanjem za rad na računaru);

– za radno mjesto pod rb. 3. – I, II, III, IV stepen stručne spreme – NK,KV, SSS (dokaz: diploma o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi); najmanje 1(jedna) godina radnog iskustva; – za radno mjesto pod rb. 4. – IV stepen stručne spreme – SSS (dokaz: diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi); najmanje 2(dvije) godine radnog iskustva položen stručni ispit za medicinsku sestru tehničara (dokaz: potvrda o položenom stručnom ispitu), odobrenje za samostalan rad izdato od nadležne komore, poznavanje rada na računaru (dokaz: certifikat škole ili druge institucije koje se bave obučavanjem za rad na računaru).

Kao dokaz o radnom iskustvu prihvatiće se isključivo jedan od sljedećih dokumenata:

– potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis poslova na kojima je radio, precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima;

– potvrda/uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje,tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio sa odgovarajučom stručnom spremom i u kojem periodu;

– potvrda/uvjerenje nadležne porezne uprave, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio sa odgovarajučom stručnom spremom i u kojem periodu.

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 mjeseca

Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos zasniva se na usmenom i praktičnom dijelu ispita, a koji se odnosi na poznavanje opisa radnog mjesta na koje se kandidati javljaju.

NAPOMENA

Za radna mjesta od rb. 1. do rb. 4. predviđen je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Svi kandidati su, pored obaveznih dokaza za svako radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni priložiti i: – uredno popunjen PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti na web stranici JU “Dom penzionera” Tuzla www.dompenzionera.ba.

Ukoliko se jedan kandidat prijavljuje na više pozicija, isti je dužan popuniti prijavne obrasce za svako radno mjesto na koje se prijavljuje, sa naznakom o tome uz koji prijavni obrazac i za koje radno mjesto je priložena obavezna dokumentacija.

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelj i članova njihovih obitelji (“Službene novine TK”, broj: 5/12 i 5/14) da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuju da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba (ne starije od 30 dana).

Javni oglas biće objavljen u dnevnim novinama, na zvaničnoj web stranici JU “Dom penzionera” Tuzla i JU Služba za zapošljavanje TK, i ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće testirani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto pod tačkom ____ – ne otvaraj“, dostaviti na sljedeću adresu :

JU “Dom penzionera” Tuzla,

Ulica Filipa Kljajića br. 22.

Tuzla 75 000

 

DIREKTOR

Mr. Mirsad Bakalović, prof.


PRIJAVU MOŽETE PREUZETI OVJDE!


KOMPLETAN OGLAS I PRIJAVU MOŽETE PREUZETI OVDJE!