JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 12/03,34/03,65/13), člana 29. Zakona o ustanovana („Službeni list RBiH“, broj: 6/92,8/93, i 13/94), člana 23. do 27. Pravila JU „Dom penzionera“ Tuzla i Odluke Upravnog odbora JU“Dom penzionera“ Tuzla, broj: 01-1100/21-4 od 23.08.2021 godine, Upravni odbor JU „Dom penzionera“ Tuzla, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Dom penzionera“ Tuzla

 

 1. NAZIV POZICIJE

Direktor JU „Dom penzionera“ Tuzla

 

 1. OPIS POZICIJA

Direktor JU „Dom penzionera“ Tuzla, (u daljem tekstu: Ustanova), u okviru propisanih ovlaštenja, obavlja slijedeće poslove:

– rukovodi i organizuje radom Ustanove,

– zastupa i predstavlja Ustanovu pred trećim licima,

– odgovoran je za zakonitost rada Ustanove,

– u ostvarivanju rukovođenja Ustanovom, direktor predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana,

– predlaže Upravnom odboru osnove planova rada i razvoja,

– predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova,

– izvršava odluke Upravnog odbora,

– odlučuje u prvom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,

– podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju,

– vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Ustanove.

 

 • OPĆI USLOVI

Kandidati za direktora JU“Dom penzionera“ Tuzla moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 1. Da su državljani Bosne i Hercegovine,
 2. Da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina,
 3. Da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
 4. Da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX, stav1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, oproštene ili zastarjele kazne,
 6. Da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciju na koju se kandiduju,
 7. Da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja oglasa za upražnjene pozicije,

 

 1. POSEBNI USLOVI

 

Pored općih uslova utvrđenih u tački III konkursa, kandidati za direktora JU“Dom penzionera“ Tuzla moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 

 1. da ima visoku stručnu spremu VSS/VII stepen stručne spreme ekonomskog ili drugog društvenog smjera;
 2. da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u rukovođenju;
 3. da se ističe organizaconim sposobnostima;
 4. da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke;
 5. da ne obavlja posao ili ne vrši dužnost koja po posebnom zakonu ili drugom propisu predstavlja smetnju za imenovanje na poziciju u okviru reguliranog organa;
 6. da nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora drugog društva ili institucije,
 7. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
 8. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj:13/02,16/02,14/03,12/04 i 63/08), a ako jeste kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju, odstupiti sa pozicije, u roku od sedam dana, od dana imenovanja;
 9. da posjeduje certifikat o stručnom usavršavanju u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 i 48/15).
 10. da ponudi Program rada i razvoja Ustanove za mandatni period.

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ocjena kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uslove utvrđene tačkama III i IV konkursa izvršit će se na osnovu stepena stručne spreme, kao i radnog iskustva, a kandidati će prilikom obavljanja intervjua iznijeti program svog rada, po osnovu čega će Komisija uz dodatna pitanja izvršiti ocjenu kandidata u pogledu:

– komunikativnih i organizatorskih sposobnosti,

– minimum znanja o prganizaciji i djelatnosti reguliranog organa,

– sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja upražnjene pozicije,

– sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,

– naklonjenost timskom radu.

 

V POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
 2. Uvjerenje od državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 5. Diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi,
 6. Uvjerenje o ukupnom radnom iskustvu, sa posebnom naznakom o radnom iskustvu na rukovodnom radnom mjestu,
 7. Ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke III, potačke 4.,5.,6. i 7. konkursa,
 8. Ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke IV, potačke 4.,5.,6.,7. i 8. konkursa,
 9. Certifikat o stručnom usavršavanju u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 i 48/15).
 10. Program rada i razvoja Ustanove za mandatni period od 4 godine.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

VI OSTALE NAPOMENE

Mandat direktora JU „Dom penzionera“ Tuzla traje 4 (četiri) godine.

Lice imenovano za direktora JU „Dom penzionera“ Tuzla, sa Upravnim odborom zaključit će ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza.

Kandidati koji uđu u uži izbor, odnosno koji ispunjavaju opće i posebne uslove, pozivaju se na intervju. Neposredno prije razgovora kandidati su dužni popuniti obrazac/izjavu u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju njihovog imenovanja.

Bodovanje kandidata po osnovu intervjua izvršit će se na osnovu kriterija za individualno vrednovanje svakog kandidata od strane predsjednika i članova Komisije u pogledu komunikativnih i organizatorskih sposobnosti, minimuma znanja o organizaciji i djelatnosti reguliranog organa, sposobnosti savjesnog i odgovornog obavljanja upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, kao i naklonjenost timskom radu.

Svaki član Komisije za izbor će dati ocjenu za svakog kandidata, u rasponu od 1 do 5. Ukupna ocjena kandidata sa intervjua će biti utvrđena kao prosječna ocjena svih članova Komisije za izbor.Konačna ocjena kandidata utvrđuje se množenjem prosječne ocjene sa intervjua i ukupnog iznosa bodova po kriterijima, odnosno zbira bodova po kriterijima a to su stepen stručne spreme i radnog iskustva.

Nakon provedenog intervjua sa prijavljenim kandidatima i na osnovu u potpunosti dokumentovanih odluka svakog člana Komisije za izbor, Komisija će Upravnomodboru JU „Dom penzionera“ Tuzla, dostaviti Zapisnik o provedenom postupku javnog konursa, sa rang listom najboljih kandidata.

Smatra se da je kandidat koji je prvi na rang listi i kojeg je predložila većina od ukupnog broja članova Komisije za izbor najuspješnije prošao otvorenu konkurenciju.

Upravni odbor JU „Dom penzionera“ Tuzla donosi Odluku o imenovanju direktora, na koju saglasnost mora dati Gradonačelnik Grada Tuzle.

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni zakonom, može se podnijeti prigovor na konačno imenovanje. Prigovor se podnosi Upravnom odboru JU „Dom penzionera“ Tuzla, a kopija se dostavlja Obdusmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

 

VII ROK I MJESTO ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijavu sa dokumentacijom utvrđenom tačkom V oglasa dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa. Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i u dnevnom listu „Oslobođenje“. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično na protokol ili preporučenom pošiljkom na adresu:

JU“DOM PENZIONERA“ TUZLA

Ulica, Filipa Kljajića broj 22

75000 Tuzla

sa naznakom:

Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU“Dom penzionera“ Tuzla

/NE OTVARATI/

Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.