KONAČNA BODOVNA LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNJAVALI USLOVE TRAŽENE JAVNIM OGLASOM

U skladu sa provedenom Procedurom za prijem u radni odnos putem Javnog oglašavanja ( Javni oglas broj: 02-84/19 od 11.01.2019., objavljen 16.01.2019. u dnevnom listu „Dnevni avaz“), Komisija za odabir kandidata donosi:

KONAČNA BODOVNA LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNJAVALI USLOVE TRAŽENE JAVNIM OGLASOM

(intervju održan 06.01.2019.godine)

Red. br

Ime i prezime

Radno mjesto za koje se prijavljuje

Ukupan broj bodova

1.

Damir Behadrović Medicinska sestra/tehničar

16,7

2.

Julijana Vodnik Njegovateljica/njegovatelj

17,9

3.

Senija Softić Njegovateljca/njegovatelj

17,6

4.

Zoran Jakubec Server- distributer hrane/konobar

22,9

5.

Hasnija Čomerović Spremačica

22,6

6.

Zenaida Bojanić Spremačica

16,6

7.

Mirela Muminović Socijalni radnik

23,8

8.

Mersed Mandžukić Socijalni radnik

20,3

9.

Arnela Hodžić Socijalni radnik

19,2

10.

Jelena Kovačević Socijalni radnik

19,2

11.

Džana Halilovć Socijalni radnik

9,2

Od rednog broja 1 (jedan) do rednog broja 7 ( sedam) su kandidati koji su ispunili sve uslove za prijem u radni odnos.


LISTA KANDIDATA KOJI NISU ISPUNILI USLOVE TRAŽENE JAVNIM OGLASOM


Red. br.

Ime i prezime Razlog neispunjavanja uslova

1.

Majda Silajdžić Nepotpuna dokumentacija

2.

Deniza Mašić Nepotpuna dokumentacija

3.

Alma Adilović Nepotpuna dokumentacija

4.

Emir Hodžić Nepotpuna dokumentacija

Na osnovu člana 11. Procedure za prijem u radni odnos putem Javnog oglašavanja, kandidat koji je nezadovoljan rang listom ili odlukom o izboru kandidata a koju je Komisija utvrdila ima pravo u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavijesti izjaviti žalbu Upravnom odboru Ustanove.