ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME

Medicinska sestra/tehničar u smjeni, 1 (jedan) izvršilac; Njegovateljica/njegovatelj, 3(tri) izvršioca; Server – distributer hrane konobar, 2 (dva) izvršioca; Spremačica, 2 (dva) izvršioca; Socijalni radnik, 1 (jedan) izvršilac.

DATUM OBJAVE OGLASA: 16.01.2019. GODINE

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosna i Hercegovina
Tuzlanski kanton
JU „Dom penzionera“ Tuzla
Broj: 02-84/19
Tuzla, 11.01.2019. godine

Na osnovu člana 20.a stav 2. Zakona o radu F BiH („ Službene novine F BiH“, br.: 26/16 i 89/18), člana 30. alineja 7. Pravila Javne ustanove „Dom penzionera“ Tuzla, br.: 02-58/95, člana 23. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, br.: 01-994/16-2, i član 2. stav 1. Procedure za prijem u radni odnos putem javnog oglašavanja, br.: 02-77/19, direktor JU „ Dom penzionera“ Tuzla d o n o s i:

O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME


I Naziv radnog mjesta i broj izvršilaca za mjesto za koje se oglas raspisuje:

 1. Medicinska sestra/tehničar u smjeni, 1 (jedan) izvršilac;
 2. Njegovateljica/njegovatelj, 3(tri) izvršioca;
 3. Server – distributer hrane konobar, 2 (dva) izvršioca;
 4. Spremačica, 2 (dva) izvršioca;
 5. Socijalni radnik, 1 (jedan) izvršilac.

II Opis poslova sa statusom, odnosno nivoom radnog mjesta:

 1. Medicinska sestra/tehničar u smjeni na ovom radnom mjestu obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:

U saradnji sa odgovornom osobom Odjeljenja zdravstvene njege organizuje i koordinira rad u ambulanti. Brine se i vodi nadzor i evidenciju nad podjelom terapije. Vodi ambulantni Protokol. Vodi brigu o medicinsko-tehničkom inventaru. Sudjeluje u podjeli obroka korisnika koji su zavisni od tuđe njege i pomažu njegovateljima u hranjenju onih koji to ne mogu  činiti sami, vodeći  posebnog računa o dijetalnoj ili posebnoj ishrani. U saradnji sa odgovornom osobom Odjeljenja zdravstvene njege organizuje i koordinira rad medicinskog osoblja. Prati promjene zdravstvenog stanja korisnika i provodi mjere za njegovo poboljšanje. Brine se, vodi nadzor i evidenciju nad podjelom terapije, previjanju korisnika, njezi nepokretnih korisnika u prevenciji nastanka dekubitusa zbog dugotrajnog ležanja. Provodi minimalne aktivne i pasivne vježbe, vježbe disanja, masažu korisnika kao prevenciju dužeg ležanja, u provedbi istog sarađuje sa fizioterapeutom, sudjeluje u kupanju i presvlačenju korisnika, sudjeluje u timskom provođenju aktivnosti radno okupacijskih terapija, vrše individualni  pristup prema svakom bolesnom korisniku, te u skladu sa svojim mogućnostima pruža im podršku u rješavanju svakodnevnih problema surađujući odgovornom osobom Odjeljenja zdravstvene njege i socijalnim radnikom. U saradnji sa odgovornom osobom Odjeljenja zdravstvene njege vodi brigu o sterilnosti zavojnog i drugog sanitetskog materijala i opreme. Vodi brigu o higijeni korisnika usluga, njihovog posteljnog rublja, higijeni prostora koji koriste korisnici usluga. Obezbjeđuje permanentan rad kod bolesnih korisnika usluga. Brine o pravilnom odnosu medicinskog osoblja prema korisnicima usluga i njihovom međusobnom odnosu. Za svoj rad odgovorna je Odgovornoj osobi  i odgovornoj medicinskoj sestri/tehničaru. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu Odgovorne osobe, šefa Službe i direktora Poslodavca.

 1. Njegovateljica/njegovatelj na ovom radnom mjestu obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:

Stara se o svakodnevnim životnim potrebama korisnika usluga i obavlja poslove lične i opšte higijene korisnika (kupanje, rezanje noktiju, presvlačenje, hranjenje nepokretnih i teže pokretnih korisnika usluga, brine o estetskom izgledu korisnika, presvlači posteljinu i nepokretne korisnike i obrađuje umrlog korisnika, prati korisnika prilikom odlaska na specijalistički pregled i liječenje u drugu ustanovu i pomaže da se izvrše svi poslovi oko prijema i otpusta korisnika usluga Poslodavca, te učestvuje u prenošenju nepokretnih i teže pokretnih korisnika usluga). Izvodi teže pokretne i nepokretne korisnike, kojima zdravstveno stanje omogućuje korištenje invalidskih kolica, u šetnju oko Doma i na manifestacije u Dnevnom centru. Pomaže da se izvrše svi poslovi oko prijema i otpusta korisnika usluga Poslodavca. Čisti natkasne i brine o higijeni madraca i kreveta. Pomaže medicinskoj sestri/tehničaru u smjeni u slučajevima jednostavnijih poslova medicinske njege. Iznosi, čisti i pere noćne posude. Brine o čistoći i higijeni medicinskih i drugih pomagala  neophodnih za pružanje zdravstvene njege korisnika. Brine o razvrstavanju prljavog i čistog veša korisnika usluga i njegovom čuvanju, prljavi veš dostavlja u vešeraj na dalju obradu i preuzima čisti veš. Stara se o ličnoj higijeni i higijeni ličnog i posteljnog rublja korisnika. Učestvuje u radu stalnih i povremenih komisija. Za svoj rad odgovorna je Odgovornoj osobi i Odgovornoj medicinskoj sestri/tehničaru.Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu Odgovorne osobe, šefa Službe i direktora Poslodavca.

 1. Server – distributer hrane konobar na ovom radnom mjestu obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:

Obavlja sve pomoćne poslove vezane za spravljanje obroka. Vrši dostavu spremljenih obroka i napitaka u sobe korisnika, odnosno u prostorije predviđene za objedovanje u skladu sa standardima i procedurama HACCAP-a. Vrši pripremu stolova u prostoriji za objedovanje, servira hranu i po završetku objeda rasprema i čisti stolove. Upotrjebljeno posuđe i escajg vraća u prostoriju predviđenu za pranje posuđa. Pere posuđe i escajg i održava čistoću kuhinjskog prostora i inventara svakodnevno, generalno jednom mjesečno.

Servira obroke prolaznim gostima. Učestvuje u radu stalnih i povremenih komisija;

Za svoj rad odgovoran je Odgovornoj osobi. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu Odgovorne osobe, šefa Službe i direktora Poslodavca.

 1. Spremačica na ovom radnom mjestu obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:

Održava higijenu (usisavanje, brisanje suho i vlažno prašine, brisanje i pranje podnih obloga, etisona, linoleuma, pranje zavjesa i prozora, brisanje i pranje namještaja) korisničkih i komercijalnih soba, čajnih kuhinja, dnevnih boravaka po spratovima, Dnevnog centra, restorana i sala, kancelarija, hodnika i holova, kupatila, sanitarnih čvorova, zajedničkih prostorija, domske ambulante. Čisti podrumske prostorije, stepeništa, čisti i dezinfikuje  liftove. Provjetrava i čisti sve prostorije u Domu. Obavezno jednom mjesečno se vrši generalno čišćenje kompletnog Doma. Skuplja otpatke po sobama, hodnicima i kancelarijama i iste izbacuje, učestvuje u čišćenju kruga oko Doma. Racionalno troši potrošna sredstva za čišćenje i za iste materijalno odgovara. Redovno mijenja posteljinu u stambenom dijelu gdje borave korisnici prve kategorije i u komercijalnim sobama. Održava cvijeće u kancelarijama, hodnicima, holovima i zajedničkim prostorijama. Pomaže kod useljavanja korisnika. Po potrebi vrši premještaj osnovnih sredstava u dogovoru sa šefom Službe. Održava higijenu predmeta sa kojima radi. Odgovorna je za pravilnu upotrebu sredstava za održavanje čistoće i dezinfekciju. Provjerava korisnike po izlasku i povratku i o tome obavještava Recepciju. Po potrebi obavlja kurirske poslove. Vodi evidenciju domskog veša u upotrebi, evidentira promjene stanja istog. Vrši predaju prljavog veša i posteljine, zaprima i sortira čist veš i posteljinu, te je distribuira. Predlaže šefu Službe trebovanje materija za održavanje lične higijene korisnika i opšte higijene u Domu. Blagovremeno prijavljuje kvarove Odjeljenju održavanja, kako na aparatima i sredstvima za rad, tako i uočenim kvarovima i oštećenjima u čitavom Domu. Za svoj rad odgovorna je šefu Službe. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu šefa Službe i direktora Ustanove.

 1. Socijalni radnik na ovom radnom mjestu obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:

Vrši socijalno-anamnestičku obradu kandidata za usluge Poslodavca. Aktivno učestvuje u svim radnjama prilikom prijema, premještanja i otpusta korisnika usluga, prvom kontaktu i prikupljanju potrebne dokumentacije. Svakodnevnim kontaktima sa korisnicima usluga radi na njihovoj adaptaciji i po zapažanjima iz tih kontakata rješava uočenu problematiku. Vodi dosije korisnika usluga i potrebne evidencije. Procjenjuje sklonosti i interes korisnika usluga za uključivanje u radnu terapiju prema njihovim psihofizičkim sposobnostima. Rješava socijalnu problematiku korisnika usluga. Vrsi prijem penzija korisnika usluga na osnovu punomoći (ovlaštenja). Ostvaruje prvi kontakt sa kandidatom za korisnika usluga i na osnovu socijalne anamneze daje prijedlog za vrstu usluga. Sarađuje sa institucijama, organima i organizacijama, te srodnicima korisnika usluga u cilju sveobuhvatne i kvalitetne usluge. Vodi radno okupacionu terapiju korisnika, prema njihovim sklonostima i psihofizičkim sposobnostima. Učestvuje u organizovanju kulturno-zabavnog života korisnika usluga. Prati korisnika usluga (psiho-gerijatrijski slučajevi) prilikom smještaja i otpusta iz zdravstvene ustanove. Učestvuje u rješavanju konfliktnih situacija između korisnika usluga. Obavještava nadležni organ, odnosno porodicu, u slučaju smrti korisnika, radi organizovanja sahrane/ukopa korisnika usluga. Učestvuje u izradi plana Službe i izvještava o njegovoj realizaciji. Vodi brigu o imovini korisnika na smještaju kod Poslodavca. Učestvuje u radu stalnih i povremenih komisija. Za svoj rad odgovoran je Odgovornoj osobi. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu Odgovorne osobe, šefa Službe i direktora Poslodavca.

III Vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu:

Radnici na pozicijama od 1 (jedan) do 5 (pet) primaju se na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci.

IV Opći i posebni uslove koje kandidati koji se prijavljuju na javni oglas treba da ispunjavaju:

 • Opći uslovi:

Da je državljanin Bosne i Hercegovine;

Da nije mlađi od 18 i stariji od 65 godina starosti;

Opća zdravstvena sposobnost;

Da nije pokrenut krivični postupak;

Da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

 • Posebni uslovi:

Medicinska sestra/tehničar u smjeni:
SSS IV stepen završena medicinska škola, položen stručni ispit za medicinsku sestru/tehničara i odobrenje za samostalan rad izdato od nadležne komore, poznavanje rada na računaru, 2 (dvije) godine radnog iskustva.

Njegovateljica/njegovatelj:
SSS I,II,III stepen, za njegovateljicu/njegovatelja, 1 (jedna) godina radnog iskustva.

Server – distributer hrane konobar:
KV, SSS, VKV III,IV,V stepen, poznavanje rada na računaru, 1 (jedna) godina radnog iskustva.

Spremačica:
NK, KV, SSS I,II,III,IV stepen, 1 (jedna) godina radnog iskustva.

Socijalni radnik:
VSS VII stepen, diplomirani socijalni radnik, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, 1 (jedna) godina radnog iskustva.

V Rok za podnošenje prijava sa naznačenim krajnjim datumom:

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ i na web stranici JU „Dom penzionera“ Tuzla www.dompenzionera.ba

VI Kandidati su dužni po javnom oglasu predati slijedeću dokumentaciju:

 • prijavu na javni oglas;
 • kratku biografiju;
 • ovjerenu kopiju univerzitetske diplome (ako je diploma stečena bolonjskim procesom uz nju obavezno dostaviti i dodatak koji ide uz nju);
 • ovjerena kopija diplome srednje škole;
 • ovjerena kopija diplome osnovne škole;
 • ovjerena kopija certifikata za njegovatelje/ce;
 • uvjerenje o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija – potvrda ili uvjerenje od prethodnog poslodavca, pismo preporuke, ugovori o radu);
  uvjerenje o trajanju nezaposlenosti nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, prema evidenciji nadležne službe za zapošljavanje (original ili ovjerena kopija);
 • uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („ Službene novine TK“ broj: 5/12, 5/14 i 12/16);
 • uvjerenje iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
 • uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka koji izdaje nadležni sud (ne stariji od 3 (tri) mjeseca),
 • ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH (ne starija od 3 (tri) mjeseca);
 • dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena kopija certifikata škole ili druge institucije koje se bave obučavanjem za rad na računaru);
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (ovjerena kopija certifikata škole ili druge institucije koje se bave obučavanjem stranih jezika).
 • Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos samo za izabrane kandidate.

Napomene:

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom, uz obavezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte na adresu:

Komisija za prijem radnika, Javna ustanova „Dom penzionera“ Tuzla, Ul. Filipa Kljajića br. 22., 75 000 Tuzla

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Za javni oglas za prijem radnika na određeno vrijeme“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

D i r e k t o r

mr. Mirsad Bakalović, prof. s.r.

PREUZMITE OGLAS U PDF FORMI OVDJE!