Cjenovnik

JAVNA USTANOVA
„DOM PENZIONERA“ TUZLA
Broj: 01-996/15-5
Dana, 07.12.2015.godine

Na osnovu člana 21. Pravila JU “Dom penzionera” Tuzla i člana 5. Pravilnika o načinu formiranja cijena proizvoda, robe i usluga, Upravni odbor JU “Dom penzionera“ Tuzla, na sjednici održanoj 07.12.2015. godine, d o n o s i

O D L U K U
o utvrđivanju cijena usluga smještaja korisnika usluga – starih lica
u Javnu ustanovu “Dom penzionera” Tuzla

Član 1.

Utvrđuju se cijene usluga smještaja korisnika usluga – starih lica u Javnu ustanovu “Dom penzionera” Tuzla ( u daljem tekstu: Ustanova), kako slijedi:

1. Za I kategoriju korisnika – pokretne osobe koje samostalno obavljaju životne aktivnosti (održavanje lične higijene, kupanje, oblačenje, fiziološke potrebe, objedovanje u restoranu), svjesni su, orijentisani i samostalno uzimaju medicinsku terapiju, osim inzulina, mjesečna cijena usluga smještaja je slijedeća:

  • u jednokrevetnoj sobi ……………….700,00 KM.
  • u dvokrevetnoj sobi ………………….600,00 KM.

2. Za II kategoriju korisnika – polupokretne/nepokretne osobe kojima su potrebne usluge kupanja, presvlačenja, hranjenja, davanja terapije, te osobe koje koriste pempas pelenu, mjesečna cijena usluga smještaja je slijedeća:

  • u jednokrevetnoj sobi ……………….1000,00 KM.
  • u dvokrevetnoj sobi ………………….800,00 KM.

3. Korisnici II kategorije koji su smješteni u našu Ustanovu, dužni su plaćati dodatno po 50,00 KM za troškove i to: pelene – nabavka pelena za odrasle, čišćenje i mijenjanje katetera, čišćenje i mijenjanje stome, organizovanje prevoza na dijalizu i hemoterapiju za svaki trošak posebno.

Član 2.

Za korisnike usluga smještaja u Ustanovu koji koriste smještaj do 30 dana, utvrđuju se cijene jednodnevnog smještaja po osobi kako slijedi:
I kategorija – pokretne osobe ili osobe sposobne za samousluživanje, cijena iznosi: 25,00 KM.
II kategorija – polupokretne/nepokretne osobe, cijena iznosi 35,00 KM.

Član 3.

Za usluge Centra dnevnog boravka, cijene pojedinačnih usluga iznose:

  • doručak…………………………………….2,50 KM.
  • ručak………………………………………..5,00 KM.

Usluge lične higijene
šišanje za žene:

  • kratka kosa ……………………………….5,00 KM.
  • duga kosa………………………………….7,00 KM.
  • šišanje za muškarce…………………….3,00 KM.
  • brijanje……………………………………..3,00 KM.

U okviru Centra za dnevni boravak pružaju se poludnevne usluge starim licima, što podrazumijeva zbrinjavanje istih u matičnom objektu, gdje stari ljudi kroz druženje, organizaciju kulturno-zabavnih aktivnosti (slušanje muzike, gledanje filmova, priredbe,radionice, društvene igre, predavanja na određene teme, po potrebi jednostavne medicinske usluge i sl.) provode svoje slobodno vrijeme i uče o lakšem življenju u starosti pod nadzorom zaposlenika Ustanove.

Pojedinačne usluge iz prethodnog stava koristit će se po slobodnom izboru, a prava i obaveze bit će regulisani ugovorom zaiteresovanih strana.

Član 4.

Cijene usluga utvrđenih u članu 1. ove Odluke, čije troškove snosi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, kao i druga prava i obaveze između Ministarstva za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Ustanove utvrđuju se Ugovorom.

Član 5.

Ustanova kao davalac usluga, nije dužna ukopati, odnosno sahraniti umrlog korisnika, tako da će se Ugovorom o smještaju u Ustanovu utvrditi da navedene troškove snosi supotpisnik ugovora, odnosno porodica ili drugi naručilac, kao i troškove prevoza do mjesta ukopa.

Član 6.

Ukoliko kod korisnika usluga iz člana 1. ove Odluke dođe do promjene zdravstvenog stanja ( bilo na bolje ili na gore) koje utvrđuje Stručni tim Ustanove, cijena usluga smještaja se mijenja i utvrđuje prema kategoriji korisnika usluga koju je utvrdio Stručni tim Ustanove i utvrđuje aneksom ugovora.
Nakon utvrđivanja nove kategorije kojoj pripada korisnik usluga, promijenjena cijena primjenjivat će se od dana utvrđivanja nove kategorije od strane Stručnog tima Ustanove.

Član 7.

U slučaju prestanka statusa korisnika usluga po bilo kom osnovu (osim u slučaju smrti) u toku prve polovine mjeseca, odnosno u toku prvih petnaest dana nakon smještaja, uplaćena naknada u iznosu od 30% cijene usluga vraća se korisniku usluga ili supotpisniku ugovora.

U slučaju prestanka statusa korisnika usluga u drugoj polovini mjeseca, odnosno nakon isteka petnaest dana od smještaja, novčana sredstva se ne vraćaju.

U slučaju smrti korisnika naših usluga, sva neiskorištena novčana sredstva se vraćaju supotpisniku ugovora.
U slučaju dogovorenog privremenog odsustva korisnika usluga, koje podrazumijeva i bolničko liječenje, za kontinuirano odsustvo do 15 dana ugovorena cijena usluga se umanjuje za 30%, a za odsustvo preko 15 dana za 50%.

Korisnik usluga može biti odsutan iz Ustanove, osim u slučaju bolničkog liječenja najduže mjesec dana. Istekom roka od 30 dana korisniku prestaje status korisnika.

U slučaju da korisnik usluga ima namjeru odsustvovati iz Ustanove period koji je duži od mjesec dana, a želi zadržati status korisnika, potrebno je da prije odlaska uplati rezervaciju koja iznosi 50% od mjesečne cijene smještaja korisnika.

U svim slučajevima povrata novčanih sredstava korisniku usluga ili supotpisniku ugovora, nakon isteka dvije (2) godine od dana izdavanja rješenja o prestanku statusa korisnika naših usluga, korisnik usluga ili supotpisnik ugovora nema pravo na povrat novčanih sredstava.

Član 8.

Sve što nije regulisano ovom Odlukom utvrdit će se Ugovorom o pružanju usluga smještaja u ovu Ustanovu.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka broj: 01-705/15-5 od 13.08.2015. godine.

Dostavljeno:
1x Odjeljenju za ekonomsko-finansijske, i računovodstvene poslove;
1x Odgovornoj osobi odjeljenja scijalne zaštite;
1x Arhivi.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
Amira Malkočević, dipl.ecc.