Javni oglas za prijem radnika

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosna i Hercegovina
Tuzlanski kanton
JU “DOM PENZIONERA” TUZLA
Broj: 02-760 /20
Tuzla, 22.04.2020.

Na osnovu člana 20.a Zakona o radu F BiH (“Službene novine F BiH”, br.: 26/16 i 89/18), član 4. stav 3 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK-a”, br.: 4/19), član 30. alineja 7. Pravila Javne ustanove “Dom penzionera” Tuzla, br.: 58/95, član 2. i član 2c stav 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU “Dom penzionera” Tuzla br.: 01-756/16-2, br.: 01-994/19-2, člana 23. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, br.: 01-994/16-2 i Odluke o prijemu u radni odnos br.: 02-759 /20, direktor JU “Dom penzionera” Tuzla o b j a v lj u j e:

J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM RADNIKA

I Javni oglas raspisuje se za sljedeća radna mjesta:
1. socijalni radnik, 1 (jedan) izvršioc na određeno vrijeme od 24 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci;
2. tehnički sekretar, 1 (jedan) izvršioc na određeno vrijeme od 24 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca;

II Opis poslova radnih mjesta:
Opis poslova pod rb. (socijalni radnik):
– vrši socijalno-anamnestičku obradu kandidata za usluge Poslodavca;
– aktivno učestvuje u svim radnjama prilikom prijema, premještanja i otpusta
korisnika usluga, prvom kontaktu i prikupljanju potrebne dokumentacije;
– svakodnevnim kontaktima sa korisnicima usluga radi na njihovoj
adaptaciji i po zapažanjima iz tih kontakata rješava uočenu problematiku;
– vodi dosije korisnika usluga i potrebne evidencije;
– procjenjuje sklonosti i interes korisnika usluga za uključivanje u radnu terapiju prema njihovim psihofizičkim sposobnostima;
– rješava socijalnu problematiku korisnika usluga;
– vrši prijem penzija korisnika usluga na osnovu punomoći (ovlaštenja);
– ostvaruje prvi kontakt sa kandidatom za korisnika usluga i na osnovu socijalne anamneze daje prijedlog za vrstu usluga;
– sarađuje sa institucijama, organima i organizacijama, te srodnicima korisnika usluga u cilju sveobuhvatne i kvalitetne usluge;
– vodi radno-okupacionu terapiju korisnika, prema njihovim sklonostima i psihofizičkim sposobnostima;
– učestvuje u organizovanju kulturno-zabavnog života korisnika usluga;
– prati korisnika usluga (psiho-gerijatrijski slučajevi) prilikom smještaja i otpusta iz zdravstvene ustanove;
– učestvuje u rješavanju konfliktnih situacija između korisnika usluga;
– obavještava nadležni organ odnosno porodicu u slučaju smrti korisnika, radi organizovanja sahrane/ukopa korisnika usluga;
– učestvuje u izradi plana službe i izvještaja o njegovoj realizaciji;
– vodi brigu o imovini korisnika na smještaju kod Poslodavca;
– učesvuje u radu stalnih i povremenih komisija;
– za svoj rad odgovoran je Odgovornoj osobi;
– obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu odgovorne osobe Odjeljenja, šefa Službe i/ili direktora Poslodavca.

Opis poslova pod rb. 2. (tehnički sekretar):
– obavlja sve administrativno – tehničke poslove za direktora:
– priprema sastanke koje organizuje direktor i učestvuje u poslovima oko
reprezentacije, odnosno pruža usluge domaćice prispjelim gostima;
– prima i najavljuje stranke direktoru;
– prima telefonske pozive i obavještenja za direktora;
– vrši prepis svih pisama, izvještaja i drugih dokumenata;
– prima, otvara i zavodi pristiglu poštu u arhivsku knjigu – protokol;
– uredno arhivira završene predmete;
– vodi arhivu Poslodavca;
– opslužuje rad telefaksa i vrši odgovarajuće poslove u vezi s tim;
– ispostavlja naloge za vožnju i o tome sačinjava mjesečni izvještaj;
– rukuje i čuva pečate i štambilje Poslodavca;
– zamjenjuje i upotpunjuje poslove daktilografa;
– učestvuje u radu stalnih i povremenih komisija;
– za svoj rad odgovoran je Odgovornoj osobi;
– obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu Odgovorne osobe, Šefa službe i/ili
direktora Poslodavca.

III Opšti uslovi:
– da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija
CIPS-a);
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti – dostavljaju samo izabrani kandidati);
– da nije pokrenut krivični postupak (dokaz: uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka koji
izdaje nadležni općinski sud – ne stariji od 3 mjeseca, dostavljaju samo izabrani kandidati).
IV Posebni uslovi:
– za radno mjesto pod rb. 1 – VII stepen stručne spreme – VSS diplomirani socijalni radnik
(dokaz: diploma o završenom fakultetu); položen stručni ispit (dokaz: potvrda ili certifikat o
polozenom stručnom ispitu); najmanje 1(jedna) godina radnog iskustva; poznavanje rada na
računaru (dokaz: certifikat škole ili druge institucije koje se bave obučavanjem za rad na
računaru);
– za radno mjesto pod rb.2. – IV stepen stručne spreme – SSS (dokaz: diploma o završenoj
srednjoj školi); najmanje 1(jedna) godina radnog iskustva; poznavanje rada na računaru (dokaz:
certifikat škole ili druge institucije koje se bave obučavanjem za rad na računaru); poznavanje
jednog stranog jezika (dokaz: certifikat škole ili druge institucije koje se bave obučavanjem
stranih jezika).

Kao dokaz o radnom iskustvu prihvatiće se isključivo sljedeći dokumenti:
– potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo
stečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio
raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis poslova na kojima je radio,
precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima;
– potvrda/uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje,tako da se na osnovu
ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio sa odgovarajučom stručnom
spremom i u kojem periodu;
– potvrda/uvjerenje nadležne porezne uprave, tako da se na osnovu
ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio sa odgovarajučom stručnom
spremom i u kojem periodu.

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 mjeseca.

Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos zasniva se na usmenom i praktičnom dijelu ispita, a koji se odnosi na poznavanje opisa radnog mjesta na koje se kandidati javljaju.

NAPOMENA:

Za radna mjesta za rb. 1. predviđen je probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a za radno mjesto rb. 2. predviđen je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Svi kandidati su, pored obaveznih dokaza za svako radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni priložiti i: – uredno popunjen PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti na web stranici JU “Dom penzionera” Tuzla www.dompenzionera.ba.

Ukoliko se jedan kandidat prijavljuje na više pozicija, isti je dužan popuniti prijavne obrasce za svako radno mjesto na koje se prijavljuje, sa naznakom o tome uz koji prijavni obrazac i za koje radno mjesto je priložena obavezna dokumentacija.

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelj i članova njihovih obitelji (“Službene novine TK”, broj: 5/12 i 5/14) da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuju da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba (ne starije od 30 dana).

Javni oglas biće objavljen u dnevnim novinama, na zvaničnoj web stranici JU “Dom penzionera” Tuzla i JU Služba za zapošljavanje TK, i ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće testirani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto pod tačkom ____ – ne otvaraj“, dostaviti na sljedeću adresu :
JU “Dom penzionera” Tuzla,
Ulica Filipa Kljajića br. 22.
Tuzla 75 000

DIREKTOR
Mr. Mirsad Bakalović, prof.

PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE