Kako bi obezbijedili siguran i zdravstveno ispravan proizvod za korisnike usluga, te druge goste, uprava JU Dom penzionera Tuzla je uspostavila politiku sigurnosti hrane.

Uveden je HACCP sistem koji predstavlja niz postupaka za kontrolu procesa i osjetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane. Cilj je da potrošač konzumira namirnicu u stanju i na način koji će biti bezbijedan po njegovo zdravlje. U skladu sa načelima HACCP sistema, u Domu se planiraju i primjenjuju sve neophodne aktivnosti tokom cijelog procesa pružanja ugostiteljskih usluga. Tako je uspostavljena kontrola koja se zasniva na preventivnim mjerama, a ne na analizi gotovog proizvoda.

HACCP sistem je međunarodno priznat i od Svjetske zdravstvene organizacije kao najefikasnije sredstvo u kontroli bolesti izazvanih hranom.